Diario Vasco
img
Fecha: octubre, 2012
Unibertsitateko tasen igoera eta sistemaren aurrerakortasuna
Mikel Navarro 30-10-2012 | 12:09 | 0

Ezberdintasunak handitzen ari dira Espainian (ikus, adibidez, Barómetro social de España hemen klik eginez) eta gero eta handiagoa da txirotasun arriskuan dagoen biztanleriaren ehunekoa (ikus INEk aurreko astean argitaratuko bizi-baldintzen inkestaren emaitzak hemen klik eginez). Egoera horren larria eta okerragotzea hain bortitza ez izan arren, Euskal Autonomi Erkidegoaz iturri horiek ematen duten imajina ere ez da gogobetegarria. [Tamalez, Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak eta Eustatek horri buruz argitaratutako datuak nahiko zaharrak dira; klik egin hemen eta hemen]. Ezberdintasunen eta txirotasunaren handiagotze hori ez da bidezkoa etikazko ikuspegi batetik, ezta egokia ere ekonomi lehiakortasunaren aldetik. Berdintasunaren aldeko politikak behar ditugu eta ongizatearen estatua defenditu beharra dago. Gakoa da, ordea, zer ulertu ohi den berdintasunaz: denok aukera berdinak izatea edo denok errenta berdina izatea? Edo zer ulertzen den ongizatearen estatuaz: soziala izendatzen den gastu guztia erabat doako izatea? Areago, bi xede horiek ezin daitezke erabaki helburu ekonomikoak aintzat hartu gabe. Eraginkortasun ekonomikorik ez balego, ongizatearen estatua bera kolokan egongo litzateke, hura finantzatzea ezinezko gertatuko litzatekeelako.
Xede hauek guztiak (estatuaren ongizatea, berdintasuna eta eraginkortasuna) biziki ongi harilkatzen dira unibertsitateko tasen igoerari buruzko eztabaidan. Gaur eguneko aurrekontu murrizketetan gobernu zentralaren aldetik unibertsitate tasak igotzearen aldeko mezua plazaratu da. Asmo edo ideia horren kontra, alabaina, ongizatearen estatua defenditzearen aldeko aldarrikapenak ozenki altxatu dira, nolabait ere biztanle guztien berdintasuna eta ongizatearen estatuaren defentsa unibertsitatearen guztizko doakotasunarekin parekatuz. Denok dakigu, bai, unibertsitatearen tasak igotzearen aldeko proposamena une honetan nondik etorri den. Baina, kontuz, ezkertiarragoak diren zenbait adituk sistemaren aurrerakortasuna zein eraginkortasuna areagotzeko horixe bera defenditu dute. Ikus adibidez PSOEren inguruko ekonomialariek Espainiako unibertsitateaz egindako hausnarketa (klik hemen) edo, Euskal Herritik bertatik, EHUren erretore ohia izandako Pello Salaburuk, beste zenbaitekin, idatzitako liburua (klik hemen). Benetan atzerakorra al da unibertsitatearen tasak igotzea?
Has gaitezen, lehendabizi, eztabaida zentratzen. Oso jende gutxik defenditzen du gradu ondoko ikasketek (masterrak eta) doakoak izan behar dutenik. Horietarako, ikasleek behar izanez gero, finantza-bide egokiak egotea eskatu ohi da. Adibidez, behin lana eduki eta errenta maila batera iritsita, itzultzen hasi beharko liratekeen interes apaleko maileguak. Baina, inork gutxik planteatzen du ikasketa horiek debaldekoak izatea. Izan ere, hainbat azterlanek erakutsi dutenez, ikasketa horiek segitzeko gizabanakoek egindako diru inbertsioa ikasketak amaitu ondoren berreskuratu ohi da guztiz, eta are etekin ekonomiko galantarekin. Beraz, egindako inbertsioa aski errentagarria suertatzen bazaie gizabanakoei, zer premia dago Estatuak kostu hori estaltzeko! Gainera, gradu ikasketetan gertatzen ez den bezala, gradu ondokoetan ikasleen geografi higikortasuna (hau da, ikasleak bere herri edo erregiotik beste batera joatea) maizago ematen da eta, tasak oso apalak badira “ikasketa-turismoa” deitu izan den fenomenoa eman daiteke (ikasleak beste toki batera ikastera joatea han tasak oso merkeak direlako eta ikasketen kostua beraiek jasaten ez dutelako).
Beste gauza bat graduko ikasketekin (hau da, lehengo lizentziaturak eta). Nazioarteko egoera horri dagokionez ez da berdina toki guztietan. Europako iparraldeko herrietan, adibidez, ikasleek ez dute ia tasarik ordaintzen; herri anglosaxoniarretan, aldiz, dezente (ikus OECDren txostena hemen). Euskal Autonomi Erkidegoan unibertsitate pribatuak ikasleen tasez finantzatzen dira gehienbat; eta EHUn Europako Batasuneko batez bestekoaren gainetik ordaintzen da. Bestalde, Aghion eta bestek erakusten dutenez (ikus hemen), unibertsitateen bikaintasuna ez dago estuki lotuta alderdi horri: ospe handiko unibertsitateen artean bai tasa handikoak (AEB, Erresuma Batua edo Herbehereak, esaterako) eta bai apalekoak edo doakoak (Suedia edo Suitza) aurki daitezke.
Beraz, nazioarteko esperientziari begiratuta, ez da ondorio argirik ateratzen. Nolanahi ere, gaur egun herri gehienetan tasak igotzearen aldeko mugimendua nagusitzen ari da. Espainiako unibertsitatea aztertu duten aditu gehienak, haatik, tasak igotzearen alde daude eraginkortasun zein ekitate arrazoiengatik.
Tasen eta eraginkortasunaren erlazioari dagokionez, gorago aipatutako OECDren estatistiken arabera, unibertsitate publikoaren kostua ikasle bakoitzeko 10 mila euro ingurukoa da Espainian eta horietatik tasen bitartez finantzatutakoa %7,5 da. Ekonomi ikuspegi batetik, kostu hori ikasleak eta Estatuak finantzatu beharko lukete, ikasketa horietatik eratortzen diren onura indibidual eta kolektiboen arabera. Hau da, ikasketa horietatik ikasleak etorkizunean jasoko duen etekin ekonomikoa (alokairu handiagoetan eta) oso handia izango balitz, Estatuak ez luke haren ikasketaren kostua finantzatzen ibili behar, non eta ikasleak hartutako ikasketa horietatik gizarteak ere onura ekonomikoren bat jasotzen ez duen (adibidez, zerga edo gizarte kotizazioen bilketa handiagoa etorkizunean). Luze joango litzateke onura pribatu eta publiko horiek estimatzeko modu eta kopuruetan hemen sartzea, baina estimazio horietatik emaitzarik garbiena hauxe da: nahiz eta Espainian ikasleek unibertsitateko ikasketetan egindako inbertsiotik lortutako errenta beste herrietako ikasleek lortutakoa baino txikiagoa izan (eta krisiarekin seguruenik oraindik beherago), oraindik ere nahiko altua da. Perez eta Serranok erakusten dutenez (klik egin hemen), unibertsitateko ikasketa dutenek okupazio tasa garaiagoak izan ohi dituzte, enplegu egonkorragoak, erantzukizun handiagoko lan-postuak eta alokairu altuagoak. Doladoren estimazioen arabera (klik hemen), errentagarritasun pribatu eta publiko horiek kontutan izanda, ikasleek bere ikasketen %70 finantzatu beharko lukete eta ez orain finantzatzen duten ehuneko apala.
Gainera, adituen ustez, Espainiako unibertsitatean dagoen porrot tasa handia (hala nola azterketara aurkezten ez diren ikasleen ehuneko handia edo ikasketak hasi eta bukatu gabe uzten dituztenena) sustatu egiten dira tasa apaleko politika horrekin. Suspenditzen edo ikasturtea errepikatzen duten ikasleei ere ez zaizkie behar hainbat tasak garestitzen. Eta ikasleek gehiago ordainduko balute, ematen zaien zerbitzua gehiago baloratuko lukete eta kalitate handiagoa galdatuko.
Ekitateari dagokionez, adituen iritzirako, goiko eta erdi-goiko klaseei mesede egiten diete tasa apalek. Ikerketa baten arabera, guraso unibertsitarioen seme-alabek unibertsitatera joateko 4,5 bider probabilitate handiago dute unibertsitarioak ez direnenek baino. Hau da, zergak ordaindu ohi dituztenak klase apal eta ertainak dira, eta horien seme-alabak proportzionalki gutxiago joaten dira unibertsitatera. Areago, unibertsitatetik pasa eta gero, dirudunen seme-alabek etekin handiago atera ohi diote haiek egindako inbertsioari, haien familia eta kontaktuei esker lanpostu hobeak eskuratu ohi dituztelako. Laburbilduz, erdiko baliotik behera dauden zergadunek potentzialki erdiko baliotik goren kokatuko direnak subentzionatzea ekartzen dute unibertsitateko tasa apalek.
Bestalde, unibertsitateko tasa apalak jarriz bakarrik ez da klase apalenen unibertsitateratzea ahalbidetzen. Kontuan izan behar da, tasa horietaz aparte, hainbat gastu egin beharra dituela unibertsitateko ikasleak: liburuak, ordenagailuak, mantenua etab. Horregatik, bidezkoagoa dirudi tasak behar den mailan jartzea, baina gero, tasak ez ezik, ikaslearen gainerako gastuak estaliko lituzkeen laguntza-sistema oparoa jartzea, ikasleen familien egoera ekonomikoa eta errendimendu akademikoa aintzakotzat hartuko dituena. Honi gagozkiola, ikasle-laguntza urrikoen artean kokatzen du OECDk Espainia.
Horrenbestez, sistema aurrerakorrago baten alde egotekotan, proposamenak ez luke izan beharko unibertsitateetan tasarik ez egotea, baizik eta errentagarritasun pribatu eta publikoak kontuan hartuz, tasak behar den mailan jartzea; eta hori konpentsatzeko, ikasleen familien eros ahalmenaren araberako beka edo laguntza-sistema bat ezartzea. Haatik, batek esan lezake: gure herrian goiko eta erdi-goiko hainbat taldetan dagoen zerga iruzur handiarekin horrek arazoa areagotu besterik ez luke egingo. Soldatapekoak ez diren profesional eta enpresaburu askok diru sarrera hutsala aditzera ematen dute bere errenta-aitorpenean; eta bekak edo ikasketa-laguntzak banatzen badira aitorpen horien arabera, iruzurgile horiek izango dira horietaz gehien baliatuko direnak. Hori, ordea, neurri bakun batekin zuzendu liteke: soldatapekoak ez izanik ikasketetarako laguntza publikoak eskatzen dituztenen ehuneko esanguratsu batek zerga-ikuskatzea izango duela aldez aurretik iragarriz (eta ikuskatze horiek ganoraz eginez).
Amai dezagun blog honetarako egungo ekarpena azken gogoeta batekin. Orain artekoan unibertsitate publikoko tasez aritu gara. Baina zer esan unibertsitate pribatuenez? Nire irudiz, Estatuak hiritarrei zerbitzu publikoa bermatu behar die, baina ez zerbitzu horren hornikuntza zentro publikoen bidez derrigorrez egitea. Hau da, nahiko baliabide ekonomikorik ez dutenentzako unibertsitate ikasketek doakoak izan beharko lukete. Hiritarrek, ordea, eskubidea eduki beharko lukete ikasketa horiek zentro publiko zein pribatuetan egiteko (pribatuetan egiteagatik Estatuari garestiago ateratzen ez zaion bitartean). Nahiko bitxia da: unibertsitate aurretiko irakaskuntzan hori nahiko normaltzat hartzen dugu: gurasoek bere seme-alabak bidal ditzakete ikastetxe publiko zein pribatu batera, eta bietan doanik. Baina unibertsitateko irakaskuntzara iristean badirudi unibertsitate publikoak bakarrik izan behar duela doako. Blog honetako aurreko ekarpen batean adierazten nuenez, unibertsitateen gaineko arauketa malgutu behar da franko (batez ere, unibertsitate publikoaren gainekoa) eta unibertsitateek autonomo edo burujabeagoak izan beharko lukete eredu propio bat izateko. Hori bai, autonomia horren truke, kontu gehiago eman beharko lukete eta haien emaitzen gaineko kontrol sozial handiagoa egon beharko luke. Bide horretan aurrera egingo bagenu, ez luke horrenbeste inportako unibertsitatearen jabetzaren izaerak, haren bikaintasunak baizik.

Ver Post >
¿Se ha acabado el crecimiento económico?
Iñaki Erauskin 23-10-2012 | 12:13 | 2

Pensemos en el siguiente “experimento”:

“Puedes elegir entre la opción A y la opción B. Con la opción A puedes disponer la tecnología electrónica existente hasta 2002, que incluye tu ordenador portátil con un sistema operativo Windows 98 y con acceso a Amazon, y puedes disponer de agua corriente y cuarto de baño dentro de la vivienda, pero no puedes utilizar nada que se haya inventado desde 2002.

La opción B es que tienes todo lo que se ha inventado en la década pasada, incluyendo Facebook, Twitter, y un iPad, pero no tienes acceso ni al agua corriente ni al cuarto de baño dentro de la vivienda. Tienes que transportar el agua hasta tu vivienda y cargar con los residuos que generas. Incluso a las 3 de la madrugada de una noche lluviosa, tu única opción para utilizar el cuarto de baño es tener que dar un paseo sobre un terreno húmedo, y quizás embarrado, hasta llegar al cuarto de baño que se halla fuera de la vivienda. ¿Qué opción eliges?”

La pregunta da que pensar, ¿a que sí? Yo tengo clara mi respuesta. ¿Y tú?

El “experimento” está tomado literalmente del reciente trabajo del experto economista estadounidense Robert J. Gordon, “Is U.S. economic growth over? Faltering innovation confronts the six headwinds” (¿Ha acabado el crecimiento económico de los Estados Unidos? Una innovación titubeante se enfrenta a  6 vientos en contra). Una versión breve del artículo (también en inglés) está aquí. La pregunta sobre si se ha acabado el crecimiento económico no se trata, desde luego, de una pregunta referida a la crisis actual, importante como es ésta, sino al futuro a mucho más largo plazo, centrándose en la economía estadounidense.

Robert J. Gordon sugiere que, desde la aportación del apóstol del crecimiento económico y premio Nobel de Economía en 1986, Robert M. Solow, se cree que el crecimiento económico es un proceso continuo y duradero en el tiempo. Distingue tres grandes revoluciones industriales (RI) en el período reciente desde 1750. La primera RI (RI1) se refiere a los grandes inventos que tienen lugar entre 1750 y 1830, tales como la máquina de vapor, la desmotadora y la hiladora de algodón, y las vías férreas y marítimas (barcos de vapor). Su impacto se siente fundamentalmente durante el período que va desde 1850 a 1900, lo que significa que hicieron falta unos 150 años para que su efecto se notata completamente. La segunda RI (RI2) es la más importante, y es donde tienen lugar los tres inventos principales del período 1870-1900: la electricidad, el motor de combustión interna, y el agua corriente dentro de las viviendas, durante el período 1870-1900. Estaríamos hablando del teléfono, el fonógrafo y las películas; los ascensores, la maquinaria eléctrica, y los aparatos de consumo; coches, camiones, y aviones; autopistas, barrios, y supermercados; alcantarillado; todo lo relacionado con las moléculas (petróleo, químicas, plásticos, y farmaceúticas y antibióticos), etc. Para 1970 las consecuencias derivadas de las dos revoluciones habían surtido ya efecto.

Un aspecto fundamental de la RI2 es que el crecimiento ha estado basado en inventos que han tenido lugar una vez, pero que no volverán a ocurrir de nuevo. El ejemplo más gráfico sea probablemente el de la velocidad del transporte. Según Robert J. Gordon, en 1860 con los omnibuses a caballo se viajaba a unos 5 km/h. En 1904 los trenes del metro de Nueva York iban a unos 60 km/h. En 1958 con el primer Boeing 707 se podía viajar a unos 900 km/h. Hoy, 54 años después, la velocidad de los aviones, en general, es igual, aunque quizás algo menos por aquello de ahorrar combustible. Eventos de este período que han tenido lugar y no volverán a ocurrir son, también por ejemplo, el agua corriente dentro de las viviendas, la urbanización de nuestro entorno, el sistema de carreteras nacionales, etc.

La tercera revolución industrial (RI3),  la de los ordenadores e internet, es decir, las tecnologías de la información y comunicación (TIC), comenzó en 1960 pero fue a finales de los 90 cuando se dio una auténtica transformación. Muchos trabajos repetitivos ya han sido sustituidos por ordenadores. Desde 2000 los aparatos de entretenimiento y comunicación son cada vez más pequeños, más bonitos, y más capaces, PERO no alteran la productividad del trabajo del mismo modo en que lo hicieron la electricidad, los motores de combustión interna o el agua corriente dentro de las viviendas.

El resultado de todo lo relatado hasta ahora es que, desde 1970, el crecimiento de la productividad del trabajo se ha ralentizado en los Estados Unidos, probablemente debido a que el impacto de la RI2 ha surtido ya todo su efecto.

¿Y qué se puede decir de nuestro entorno más cercano?

El cuadro de abajo muestra, a modo de ilustración, la profunda transformación sufrida en el parque de viviendas de España durante el período 1950-1991. Como se puede apreciar en el cuadro, si bien la energía eléctrica estaba presente en la mayor parte de los hogares españoles ya en 1950, no lo estaban el agua o los retretes, y bastante menos el baño o ducha, el teléfono o la calefacción. Ya de paso, ¿por qué no les preguntas, por curiosidad, a tus padres o abuelos en qué casa vivían, y qué comodidades tenían en casa cuando eran más jóvenes?

 

Instalaciones y características de las viviendas (miles)

 

1950

1991

Agua corriente

2.150,0

11.659,1

Retrete

3.330,4

11.402,9

Baño o ducha

576,3

11.206,6

Energía eléctrica

5.061,7

11.696,9

Teléfono

257,6

8.827,6

Calefacción (instalación fija)

166,1

9.809,8

Refrigeración

621,6

Gas distribuido por tubería

334,7

2.576,4

Total de viviendas familiares

6.370,3

11.736,4

Fuente: Albert Carreras y Xavier Tafunell (Coords.) (2005). “Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX”. Fundación BBVA (p. 493)

 

Por otra parte, si nos fijamos en la productividad del trabajo, esto es, lo que un trabajador es capaz de producir, por término medio, en un período determinado, se aprecia también una ralentización en el crecimiento de la productividad del trabajo en el País Vasco, Navarra, y España, la Unión Europea y, en menor medida, en los Estados Unidos (que está referido sólo al período 1980-2007, pero se sabe que los años anteriores también creció con fuerza), como muestra el cuadro de abajo. ¿Es porque se ha notado el impacto de la RI2 completamente? Es muy difícil de saber, pero bien podría ser.

 

Crecimiento de la productividad del trabajo (por hora)

 

1965-2008

1965-1975

1995-2008

País Vasco

2,39%

4,87%

1,25%

Navarra

2,27%

5,20%

0,11%

España

2,40%

4,90%

0,37%

Unión Europea

1,89% (1980-2007)

1,34% (hasta 2007)

Estados Unidos

1,61% (1980-2007)

1,95% (hasta 2007)

Fuente: Iñaki Erauskin (2011). “Accounting for growth in the Basque Country (and its three historic territories), Navarre, and Madrid since 1965”, Ekonomiaz. Revista Vasca de Economía, nº 78.

 

Dicho todo esto, ¿qué nos deparará el futuro? Algunas frases ingeniosas nos dan alguna pista:

  • “Predecir es difícil, especialmente sobre el futuro”, Niels Böhr (físico danés).
  • “A largo plazo, todos estamos muertos”, John Maynard Keynes (economista británico).
  • “Sólo hay dos cosas ciertas en la vida, la muerte y los impuestos”, Benjamin Franklin (político, científico e inventor estadounidense).

En este sentido, son conocidas las predicciones sobre el futuro que han sido excesivamente pesimistas (véanse más aquí) y no se han cumplido, por tanto:

  • “Es imposible que las máquinas que son más pesadas que el aire vuelen”. Lord Kelvin (presidente de la Royal Society, 1895).
  • “Cuando acabe la Exhibición de Paris, la luz eléctrica se acabará también y nunca más se oirá hablar de ella”. Sir Erasmus Wilson (médico inglés, 1878).
  • “Este ‘telefono’ tiene demasiadas desventajas como para que sea considerado seriamente como un medio de comunicación. El aparato no tiene un valor inherente para nosotros”. Memorandum interno de Western Union.
  • “Considerando aceptados mis postulados, afirmo que la capacidad de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para el hombre. La Población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica. Los alimentos tan sólo aumentan en progresión aritmética. Basta con poseer las más elementales nociones de números para poder apreciar la inmensa diferencia a favor de la primera de estas dos fuerzas. No veo manera por la que el hombre pueda eludir el peso de esta ley, que abarca y penetra toda la naturaleza animada. Ninguna pretendida igualdad, ninguna reglamentación agraria, por radical que sea, podrá eliminar, durante un siglo siquiera, la presión de esta ley, que aparece, pues, como decididamente opuesta a la posible existencia de una sociedad cuyos miembros puedan todos tener una vida de reposo, felicidad y relativa holganza y no sientan ansiedad ante la dificultad de proveerse de los medios de subsistencia que necesitan ellos y sus familias.” Thomas Robert Malthus (economista y reverendo inglés, 1798).

Por supuesto, la innovación no para, y ello permitirá una mejora en el nivel de vida en el futuro próximo, sin duda ninguna. Los ejemplos son numerosos: el coche sin conductor de Google, las manufacturas 3D, las biociencias, la nanotecnología, y las investigaciones sobre el proyecto del genoma humano son sólo un botón de muestra de proyectos que son muy prometedores.

No obstante, la innovación puede encontrarse, también, con rendimientos decrecientes. También, podemos señalar alguna predicción excesivamente optimista, como por ejemplo:

  • “Llego a la conclusión de que, suponiendo que no haya guerras importantes y cambios importantes en la población, el problema económico puede estar resuelto, o al menos en el camino de solucionarlo, dentro de cien años. Esto significa que el problema económico no lo es-si miramos al futuro-el problema permanente de la raza humana”. John Maynard Keynes (economista británico, 1930).

¿Qué es lo que se puede concluir de todo ello? ¿El crecimiento económico a largo plazo se reducirá en el futuro próximo? ¿El período de dos siglos y medio en el que se ha disfrutado de una renta per cápita creciente ha podido ser un episodio único en la historia de la humanidad y dicho período ha podido llegar a su fin? Yo no creo que el crecimiento económico se haya acabado, pero sí creo que la época de un  crecimiento económico elevado puede que, a diferencia de los diamantes, no sea para siempre.

 

 

 

Ver Post >
¿Cuánto de Made in China está realmente hecho en China?
Asier Minondo 16-10-2012 | 8:12 | 5

Hoy me he puesto a comprobar dónde están hechas las cosas que tengo sobre mi escritorio. Ordenador: Made in China, Móvil: Made in China; Disco externo: Assembled in Thailand; Calculadora (ya un poco vieja): Made in Malaysia; Teléfono fijo: Made in China. Vaya, que todo está hecho en Asia, y la mayoría de las cosas en China. Este tipo de comprobaciones son las que nos hacen concluir que aquí ya no fabricamos nada, que toda la producción se traslada a Asia, y que China se está convirtiendo en la fábrica del mundo.

Sin embargo, ¿realmente todo lo que pone Made in China está hecho en China? Los teléfonos móviles nos ofrecen un buen ejemplo para responder a esta pregunta. Yuqing Xing, profesor de economía en la National Graduate Institute for Policy Studies de Tokio, se tomó el trabajo de analizar de dónde provenían los componentes del iPhone, el icono de los teléfonos móviles. El iPhone se produce en las plantas que la empresa Foxconn tiene en China. Sin embargo, lo que se hace realmente en China es ensamblar los diferentes componentes que llegan de otros países. Por ejemplo, el mayor proveedor de componentes es la empresa japonesa Toshiba, que suministra la memoria flash y la pantalla táctil; el segundo proveedor es una empresa alemana que suministra un chip que permite realizar y recibir llamadas; el tercer proveedor es, curiosamente, Samsung que suministra el chip que permite hacer funcionar las aplicaciones que instalamos en los móviles; y finalmente, diferentes empresas de Estados Unidos suministra los componentes para captar la señal Wifi. Cuando el iPhone sale de China rumbo a Estados Unidos tiene un coste de producción final de 178,96$. Pues bien, lo que China ha sumado al coste de fabricación solamente asciende a 6,50$. Es decir, solamente el 4% del Made in China está realmente hecho en China.

Debido al enorme déficit comercial que Estados Unidos tiene con China, algunos políticos estadounidenses proponen que se tomen medidas drásticas para cerrar esta brecha. Sin embargo, el ejemplo de la producción de los iPhones pone de manifiesto que el déficit comercial con China es pequeño; el verdadero déficit comercial se produce con Japón, Alemania y Corea del Sur, los suministradores más importantes de los componentes del teléfono móvil. Una de las medidas que se proponen para reducir el déficit es que el gobierno chino aprecie el yuan con relación al dólar; con esta apreciación los productos chinos serán más caros y, por tanto, los estadounidenses comprarán menos productos fabricados en China. Sin embargo, el ejemplo de los iPhone nos muestra que esta medida tendría una eficacia muy escasa. Por ejemplo, una apreciación del 50% del yuan con relación al dólar solamente elevaría en 3,25$ el coste de fabricación del iPhone. No creo que este aumento en el precio redujese dramáticamente las ventas de los iPhone.

Hay otras lecciones que podemos extraer de este ejemplo. Una pregunta que nos podríamos hacer es la siguiente: si lo costes de ensamblaje tienen un peso tan pequeño en el coste de fabricación del iPhone, ¿es necesario trasladar todo el proceso a China? En opinión de Apple sí. Aparte de los costes laborales, China tiene otras ventajas muy importantes. En primer lugar, más de 700.000 personas trabajan en las fábricas chinas donde se ensamblan los diferentes productos de Apple. Para supervisar las operaciones de estos trabajadores hace falta un gran número de ingenieros y China es uno de los pocos países que cuenta con ellos. En segundo lugar, China es capaz de responder de forma muy rápida a los cambios que se introducen en el proceso de producción. Por ejemplo, según explicaba un reportaje del New York Times, Apple modificó el proceso de fabricación del iPhone seis semanas antes de que éste saliera al mercado. El cristal que se iba utilizar para el iPhone se rayaba fácilmente, cosa que ponía de los nervios a Steve Jobs. Para solucionarlo, primero encontraron una empresa en Estados Unidos que fabricaba un cristal ultrarresistente. Enviaron este cristal a China, donde lo cortaron al tamaño requerido para el iPhone. Una vez preparado este material lo enviaron a la empresa donde se iba realizar el ensamblaje final. Para cumplir con la fecha de salida al mercado, despertaron a medianoche a 8000 trabajadores que se pusieron a ensamblar el iPhone, alcanzando rápidamente un ritmo de producción de 10000 iPhones al día.

Otra de las moralejas que podemos extraer de este ejemplo es que todavía hay muchos componentes que los chinos no saben hacer y que se fabrican en Japón, Alemania, Corea del Sur o Estados Unidos. Si nos especializamos en algunos de estos nichos, caracterizados por un uso intensivo de la tecnología y una alta complejidad, podremos ser competitivos y contribuir al Made in China and partly in the Basque Country. Finalmente, si el coste de fabricación de un iPhone ronda los 180$ y su precio de venta (sin subvenciones de las compañías de telefonía) es de 600$, el margen bruto es superior a los 400$. Esto pone de manifiesto que las verdaderas ganancias son para quien diseña productos muy innovadores y diferenciados.

Ver Post >
Murrizketa garaian Unibertsitateko hezkuntza-gastua
Mikel Navarro 09-10-2012 | 2:20 | 0

Guztiz bat nator Krugman eta beste zenbait ekonomialarirekin esaten dutenean Alemania Europako Batasunean bultzatzen ari den politika ekonomiko murriztailea eta austeritatea, krisitik ateratzeko lagungarri izan ordez, oztopo bat direla. Alde horretatik, Mediterraneoko herrialdeak elkartu eta aliatuak bilatzen ahalegindu beharko lirateke, Europako Batasunean nagusitu den politika ekonomikoaren norabidea aldatzeko.

Dena den, hori aldatzen ez den bitartean, moneta propiorik ez duen eta guztiz zorpeturik dagoen herri batek ez du maniobra marjinarik, bere aldetik aurrekontu politika hedagarria aplikatzeko. Alde horretatik, Espainiako aurrekontu politikan –eta neurri handi batean, Euskal Autonomi Elkartekoan– austeritatea saihestezinezkoa da.

Beste gauza bat da austeritate hori nola gauzatzen den. Horri dagokionez, nire irudiz, erabakiak hartzeko tenorean, bi xede nagusi eduki beharko genuke gogoan: lehen-lehenik, kaltetuen suertatu diren giza taldeak egoera pairaezinetan ez uztea; eta, bigarrenik, gure lehiakortasuna hobetzea. Lehenengo xedea arrazoi etikoengatik hartu beharko litzateke nagusiki, baina baita ere elkartasuna lehiakortasunerako guztiz lagungarri eta mesedegarria delako. Bigarren xedearen zergatia begi-bistakoa da. Hurrengo urteetan barne eskaria guztiz geldituta egongo da Espainian eta, horrenbestez, hazkunde ekonomikoa eta enplegua suspertzeko bide bakarra daukagu: gure lehiakortasunaren hobekuntzetan oinarrituta esportazioak handitzea. Esan beharrik ez, neurririk desiragarrienak bi xede horiei batera erantzutea ahalbidetzen dutenak dira.

Bi xede edo ikuspuntu horiek (soziala eta ekonomikoa) konbinatzen diren esparruetariko bat hezkuntza gastua da. Bai pentsioetan eta bai hezkuntzan egiten den gastu publikoa gastu soziala kontsideratu ohi da. Baina lehiakortasunaren aldetik, batetik eta bestetik jalgitzen diren ondorioak oso bestelakoak dira. Pentsioen igoerak ez du lehiakortasuna zuzenki handitzen eta, hortaz, ez du orain bizi dugun ekonomi geldialdia gainditzea ahalbidetzen. Hezkuntzako gastuak, ostera, Espainiako ekonomiak lehiakortasuna ahultzen duen faktore funtsezko bati aurre egiten laguntzen du: lan-eskuaren kualifikazio kaskarra, etxegintzaren booma zela bide areagotu egin zena. Alde horretatik, ez dirudi oso taxuzkoa denik Estatuaren aurrekontu orokorren proiektuan proposatu den pentsio guztietarako %1eko igoera, aldi berean hezkuntza gastuan murrizketak planteatzen ari direnean.

Dena den, hezkuntza alorrean egoera oso ezberdina da maila batetik bestera. Horregatik, blog honek dituen espazio-mugak direla eta, nire gogoeta unibertsitatera mugatuko da soil-soilik, eta batik bat hirugarren hezkuntzan gizarteak egin duen gastura. Aghion eta bestek (2008) nabarmendu dutenez, gastu hori ezinbestekoa da herri batek biztanleko errenta altua eta lehiakortasuna lortuko baditu.

Horri gagozkiola, oraindik orain OCDEk argitaratutako Education at a glance 2012 txostenak datu txit interesgarriak ─eta seguru asko zenbait irakurlerentzat ustekabekoak ere─ eskaintzen ditu. Aipatutako txostenean agerian gelditzen da Estatu Batuek Europako Batasunak baino hezkuntza-gastu aski handiagoa egiten dutela; eta, ezbairik ez, horri zor zaio hein handi batean haiek berritzeko ahalmenean ere erakusten duten nagusitasuna. Orobat, zenbaitek uste dutenaren kontra, Espainiako hirugarren mailako hezkuntza-gastua Europako Batasunaren batez bestekoaren parekoa da (apur bat handiagoa ikasleko; eta apur bat txikiagoa BPGren ehunekotan). Areago, irakasle bakoitzeko dagoen ikasle kopurua nabariki apalagoa da Espainian Europako Batasunaren eta OECDren batez bestekoan (eta are Estatu Batuetan) baino; eta, teorian, horrek irakaskuntza pertsonalizatuagoa eta kalitate handiagokoa ahalbidetu litzake. Txostenak erakusten duenez, Espainian 1995ez geroztik ikasleko gastu publikoak izan duen berealdiko hazkundeari zor zaio oraingo egoera hori. Eustatek argitaratuak dituen azken Hezkuntzaren Kontuetatik ondoriozta daitekeenez, Euskal Autonomi Erkidegoko egoera eta Espainiakoa nahiko antzekoak dira alor honetan: ikasleko hirugarren mailako hezkuntzako gastua apur bat handiagoa da EAEn Espainian baino, baina gastu hori ikasleko adierazi ordez BPGren aldean adierazten badugu, EAE Espainiaren atzetik gelditzen zaigu.

Koadroa: Hirugarren mailako hezkuntzaren zenbait adierazle

 

Jakiniturria: OECD, Education at a glance 2012.

 

Erdi beteta dauden botilekin gertatzen den legez, aurreko datuak bi modutara irakur litezke. Alde batetik, EAEk, Espainiak eta Europako Batasunak Estatu Batuen ildotik hezkuntza gastuan eta berrikuntzan aurrera egin beharko luketela esan lezake batek. Baina, beste aldetik, hainbeste urtez hezkuntzako gastua horren erritmo biziz handitzen egon ondoren, hazkunde hori aldi labur batean eten egin eta atseden pixka bat har litekeela esan lezake beste batek (areago egungo egoeran gastu publikoan egin beharreko gutxitzeak ezinbestekoak direnean eta, honetan gutxitzen ez bada, agian larriagoak diren beste zenbait kontu-sailetan murrizketak egin beharko direlako).

Bi ikuspegi kontrajarri horien aurrean bataren edo bestearen alde egin aurretik, beste gauza bat eduki beharko genuke kontuan. Izan ere, kontua ez da zenbat ari den gastatzen bakarrik; nola ari den gastatzen ere axolazkoa da. Horrela, hezkuntza gastua modu ez eraginkorrean xahutzen egongo balitz, eraginkortasun hori handitzean eta zarrastelkeriak gutxitzean ipini beharko litzateke lehentasuna, eta ez horrenbeste gastu hori handitzean.

Espainiako unibertsitatearen eraginkortasunaz dauden analisien emaitzak arrunt kezkagarriak dira alde horretatik. Egia da irakasleko ikasle kopurua nahiko ona dela, baina kopuru hori bi muturreko egoera ez-desiragarrien fruitua da: bateko, zenbait ikasketa eta zentrotan ikasgelak masifikatuak daude; baina, besteko, beste zenbaitetan, ikasle kopurua urriegia da (eta haietan dauden gehiegiko irakaste-kapazitateak ez dira denborarekin doituz joan, baizik eta betikotuz). Era berean, unibertsitateko irakasleen batez besteko soldata apalegia bada ere, batez besteko horrek bi egoera zeharo ezberdinak ezkutatzen ditu: alde batetik, bere irakaste, ikertze eta gizartearekiko engaiatzea egokiro betetzen dutenak eta, horren truke, beharko luketen saria jasotzen ez dutenak; eta, beste aldetik, horretarako kobratu arren, inongo ikerketarik egin ez duen irakasle ehuneko arras handia (edota eskolak zabarkeriaz ematen dituztenak). Ez eraginkortasunaren seinalea da, halaber, unibertsitate-ikasketak bertan behera laga egiten duen ikasle kopuru handia, edota aurreikusitako urteetan bukatzen ez dutenena. Eta era horretako beste hainbat eraginkortasun adierazle aipa litezke, Espainian hirugarren mailako hezkuntzako gastuan zer hobetu galanta dagoela agerian jartzen dizkigutenak.

Nola hobetu, ordea, unibertsitateen eraginkortasuna? Aurrera dezagun erantzuna, blog honetan hurrengo batean egingo dugun beste ekarpen batean xehekiago azalduko duguna: unibertsitateei autonomia gehiago ematen. Jende askok uste duenaren kontra, kontrol eta eraginkortasun eza ez da konpontzen gobernuen arauketak zorrozten edo handitzen. Nazioarteko esperientziak erakusten digunez, hobekien funtzionatzen duten unibertsitateek autonomia handiagoa izan ohi dute. Hori bai, unibertsitateen autonomia eta autogobernua ez dira berdinak. Autonomia handiago horrek batera joan behar du unibertsitatearen erantzukizun handiago eta kontu emate zorrotzagoarekin, halako moduz non unibertsitatearen gobernu-organoetan gizartearen interesek parte-hartze handiago eduki behar duten. Era berean, beste egun baterako uzten dugu hezkuntzako gastu handiago hori nola finantzatu beharko litzatekeen agertzea. Nolanahi ere, aurrera dezagun gure jarrera: jende anitzek uste duenaren kontra, Ongizatearen Estatua indartzeko eta sistemaren aurrerakortasun eta eraginkortasunean aurrera egiteko unibertsitate tasek ez dute doanekoak eta oso apalak izan behar, baizik eta unibertsitate tasetan hezkuntzako kostu errealak orain baino neurri handiagoan islatu beharko lirateke. Hori bai, tasa handiago horiekin batera ikasleentzako beka eta laguntza sistema bat garatu beharko litzateke, oraingoa baino askoz hornituago eta bidezkoagoa, ikasleen egiazko errenta maila eta hezkuntza emaitzak kontuan hartzen dituena.

Ver Post >

Etiquetas

No hay tags a mostrar

Categorías

Otros Blogs de Autor